(1)
Rönkkö, M. L.; Lapinlampi, H. .; Yliverronen, V. . Knitting Ladies Online: Joy and Community in Knitting Podcasts. M/C J 2024, 26.