Thomas, Glen, and Jaz Choi. 2005. “Print”. M/C Journal 8 (2). https://doi.org/10.5204/mcj.2329.